Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên gồm 17 mẫu

 

Bản kiểm điểm Đảng viên

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 gồm 17 mẫu, có cả tiêu chí xếp loại, cách viết rất chi tiết, giúp các Đảng viên tham khảo để hoàn thành bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm 2021 của mình.

Thông qua bản kiểm điểm Đảng viên 2021, các Đảng viên cần nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, rồi xin xác nhận của lãnh đạo. Bản kiểm điểm cá nhân 2021 được thực hiện theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW. 

Tùy thuộc vào ngành nghề mà mỗi Đảng viên sẽ có những cách viết Bản kiểm điểm cuối năm khác nhau, nếu như Đảng viên nghỉ hưu viết về thành tích của mình ở nơi đang sống thì Đảng viên là giáo viên, sinh viên, cán bộ quản lý, tổng phụ trách, quân nhân, cán bộ y tế,.... sẽ nói về ưu và khuyết điểm trong công việc ở chi bộ đang sinh hoạt. Dưới đây là một số mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm bạn có thể tham khảo cho cá nhân mình.


Link tải đầy đủ 17 mẫu bản kiểm điểm Đảng viên ở cuối bài viết bao gồm:

 • Bản kiểm điểm cá nhân theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 
 • Bản tự kiểm điểm Đảng viên 2021 
 • Bản kiểm điểm cá nhân năm 2021 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên 2021 chi tiết 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên mẫu 1B–HD KĐ.ĐG 
 • Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên của Phó Bí thư Chi bộ 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho Kế toán 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho Giáo viên 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên dành cho Cán bộ Quản lý, lãnh đạo 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Sinh viên 
 • Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách 
 • Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm ngành y tế 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm trong quân đội 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên của bí thư chi bộ 
 • Bản kiểm điểm Đảng viên cho hưu trí 
 • Cách viết bản kiểm Điểm đảng viên 2021 
 • 4 nội dung kiểm điểm Đảng viên mới nhất 
 • Tiêu chí xếp loại Đảng viên

Lưu ý:

Theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thì các đối tượng phải tự kiểm điểm và phê bình gồm Đảng viên trừ các trường hợp sau:

 • Đảng viên bị đình chỉ.
 • Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

Ngoài ra, các Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo hay quản lý, ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt thì phải kiểm điểm trước:

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…
 • Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện: kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên.

Với các Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, thì ngoài việc kiểm điểm trên còn có thể sẽ phải kiểm điểm ở nơi khác (nếu cần) do cấp có thẩm quyền quyết định.

Bản kiểm điểm cá nhân năm 2021

ĐẢNG BỘ ...........................

CHI BỘ ...............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................., ngày .... tháng ..... năm 2021

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Năm 2021

Họ và tên: ................... Ngày sinh: .....................

Chức vụ Đảng: ...................................................

Chức vụ chính quyền: ........................................

Chức vụ đoàn thể: ..............................................

Đơn vị công tác: ..................................................

Chi bộ: .................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

- Về tư tưởng chính trị:

 • Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.
 • Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Có kết quả và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân.
 • Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 • Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:

 • Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị;
 • Thực hiện các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định;
 • Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.
 • Luôn ý thức trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối làm việc:

 • Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.
 • Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Liên hệ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Phụ lục 1).

⬜Có biểu hiện       ⬜Cần phòng ngừa ❎ Không có biểu hiện

Bao gồm những biểu hiện: …………………………………………………...

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 1

⬜Xuất sắc   ❎Tốt    ⬜Trung bình    ⬜Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Hoàn thành tốt công việc của bộ phận phụ trách. Kết quả hoạt động tốt

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 2

Xuất sắc    ❎Tốt   ⬜Trung bình    ⬜Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 3

⬜Xuất sắc    ❎Tốt     ⬜Trung bình     ⬜Kém

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

4. Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng………………………………………………………………………………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 4

⬜Xuất sắc    ❎Tốt    ⬜Trung bình    ⬜Kém

5. Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp

………………………………………………………………………………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 5

⬜Xuất sắc ❎Tốt ⬜Trung bình ⬜Kém

* Đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục I

⬜Xuất sắc ❎Tốt ⬜Trung bình ⬜Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo các nội dung nêu trên).

………………………………………………………………………………..

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

………………………………………………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

………………………………………………………………………………..

* Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục III

⬜Xuất sắc ❎Tốt ⬜Trung bình ⬜Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Không

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

Không

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Nâng cao ý thức đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

⬜Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

❎Hoàn thành tốt nhiệm vụ

⬜Hoàn thành nhiệm vụ

⬜Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

⬜Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

❎Hoàn thành tốt nhiệm vụ

⬜Hoàn thành nhiệm vụ

⬜Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

...................................

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: …………...

………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………..

....................., ngày .... tháng .... năm 2021

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

..................................

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………………………….

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………….

................, ngày .......... tháng ..... năm 2021

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

...................................

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TẢI VỀ ĐẦY ĐỦ 17 MẪU BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊNPost a Comment

Previous Post Next Post
Đọc tiếp: