HWIDGen 62.01- Active Win 10 Bản quyền vĩnh viễn 2019

HWIDGen 60.01- Active Win 10 bản quyền số vĩnh viễn

Active Win 10 với HWIDGen, HWIDGen là công cụ nho nhỏ được viết để bạn có thể hô biến Windows 10 không bản quyền thành Digital License vĩnh viễn thông qua kẽ hở mà Microsoft cố tình hoặc vô tình đặt trong bộ cài đặt Windows 10.


Các phiên bản Windows 10 được hỗ trợ
  • Windows 10 Core (Home) & (N)
  • Windows 10 HomeSingleLanguage
  • Windows 10 CoreSingleLanguage & (N)
  • Windows 10 ProfessionalSingleLanguage
  • Windows 10 Professional & (N)
  • Windows 10 ProfessionalEducation & (N)
  • Windows 10 ProfessionalWorkstation & (N)
  • Windows 10 Education & (N)
  • Windows 10 Enterprise & (N)
  • Windows 10 EnterpriseS
Download HWIDGen 62.01- Active Win 10 Bản quyền


Hướng dẫn sử dụng:

Chạy file HWIDGen 60.01 với quyền Administrator chọn Work Mode:HWID (như hình bên dưới) Sau đó nhấn START để kích hoạt bản quyền. 
No comments